Nuorisotyön Tulevaisuusfoorumi

Puheet

Helsingin seurakuntayhtymä, 22.10.2014

Arvoisa tulevaisuusväki, hyvät nuorisotyön toimijat.

Nuorisotyön Tulevaisuusfoorumi kokoontuu nyt tilanteessa, jossa Suomalaisella yhteiskunnalla ei ole varaa olla pohtimatta tulevaisuutta. Vaikea taloudellinen tilanne ei saa johtaa siihen, että lamaantuisimme henkisesti. Siksi on tärkeää, että Nuorisotyön tulevaisuusfoorumi piirtää kuvaa nuorisotyön tulevaisuudesta ja haastaa pohtimaan toimialan kehittymistä. Päivän aikana katseet suunnataan vahvasti tulevaisuuteen. Vuoden 2014 Nuorisotyön tulevaisuusfoorumissa julkaistaan Nuorista Suomessa tilastokooste sekä keskustellaan nuorten tilanteesta ja tulevaisuudesta. Iltapäivällä haastetaan eduskuntapuolueiden puoluesihteerit keskustelemaan nuorista ja eduskuntavaalien teemoista.

Yksi tärkeimmistä ajankohtaisista ja nuorisotyön tulevaisuutta määrittävistä asioista on nuorisolain uudistaminen. Kun pohdimme nuorisolain uudistamista, se tarjoaa mahdollisuuden puhua merkityksistä. Mihin tarvitsemme nuorisotyötä, mitä lainsäädännön kautta voidaan saada aikaan?

Olen pitänyt tärkeänä, että nuorisolain uudistamisessa kuullaan laajasti koko nuorisotyön ja nuorisotoimijoiden kenttää ja että me mahdollistaisimme yli sektoreiden menevän tarkastelun. Työryhmä on vasta aloittanut työnsä, joten vaikuttamaan ehtii vielä loistavasti. Uudistaminen halutaan tehdä mahdollisimman avoimesti, läpinäkyvästi ja ihmisiä kuunnellen siten kuin Suomen avoimen hallinnon toimintasuunnitelma edellyttää. Ennen kaikkea haluan varmistaa, että nykyisen nuorisolain § 8, jonka mukaan ”nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa”, toteutuu.

Kun lakia valmistelemaan nimettiin työryhmä, oli selvää, että sen tehtävä on koota ja varmistaa eri näkökulmien kuulluksi tuleminen. Tulen henkilökohtaisesti pitämään huolen siitä, että eri tahot ovat osa avointa valmisteluprosessia.

Nykyaikana meillä on käytössä monia keinoja mm, avoimet verkkokyselyt (nyt julkistettu kolme kappaletta: yleinen kysely koko laista, nuoren ikämääritelmästä sekä seuraavasta nelivuotisesta nuorisopolitiikan kehittämisohjelmasta); vierailut erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa esittelemässä lakiuudistushanketta; AVIen kanssa järjestettävä aluekierros; nuorisojärjestöjen tapaamiset .

Lisäksi lainuudistustyöryhmän kokousmuistiot ja muut materiaalit tullaan julkistamaan ministeriön verkkosivuilla, jotta kaikki kiinnostuneet voivat seurata työn etenemistä ja kommentoida käsiteltyjä teemoja. Kaiken kaikkiaan aktiivisille ja kiinnostuneille nuorille ja nuorisotyötä tekeville vaikuttamisen tapoja ja paikkoja löytyy, mutta lisäideoita toivotaan siitä, miten kuulemiset ja vaikuttamismahdollisuudet saataisiin ulotettua myös niille nuorille, jotka eivät ole aktiivisia esimerkiksi nuorisojärjestöissä.

On siis tärkeää on saada kattava ja pätevä kuva siitä todellisuuden moninaisuudesta ja erilaisista toimintaympäristöistä, joissa nuoret tänä päivänä elävät ja joissa nuorisotyötä tehdään, jotta laki osataan uudistaa vastaamaan ja palvelemaan todellisuuden vaihtelevia tarpeita.

****

Hyvät ystävät,

Nuorten käyttäytyminen ja nuorisoon liittyvät ongelmat ovat aina puhuttaneet vanhempaa sukupolvea. Tämä silläkin uhalla, että tiedämme nuoren sukupolven olevan monessa asiassa meitä fiksumpia. Sukupolvesta toiseen seuraava sukupolvi on koulutetumpaa ja monitaitoisempaa. En jaksa innostua ajatuksesta, jossa melko löysin perustein nuoriso tai sen osa nostetaan tikunnokkaan ja syytetään ties mistä.

Nuorisoa ei voi hahmottaa yhtenä, samalla tavalla ajattelevana tai samoin ominaisuuksin varustettuna ryhmänä. Nuorisolle tyypillistä onkin sen moninaisuus ja hyvin ristiriitaisetkin näkemykset.

Taloudellisen laman aikana keskeistä on se, että nuoret eivät menetä uskoaan tulevaisuuteen. Tulevaisuususkon menettäminen pahinta ja voi johtaa yhteiskunnan ulkopuolelle ajautumiseen..

Olemme Nuorten yhteiskuntatakuun yhteydessä keskustelleet nuorten oikeudesta ottaa paikkansa tässä yhteiskunnassa. Yhteiskuntatakuuseen liittyy pyrkimys taata opiskelu-, työ- tai harjoittelupaikka kaikille nuorille. Periaate on edelleen hyvin keskeinen ja liittyy oikeudenmukaiseen, tasa-arvoiseen ja reiluun yhteiskuntaan. Tästä tavoitteesta ei saa tinkiä tulevallakaan hallituskaudella vaan nuorisotakuusta on pidettävä kiinni. Haasteenamme ovat ne nuoret, jotka eivät syystä tai toisesta toimi, kuten valtaosa nuorista. Joka vuosi systeemistämme tippuu 5-6000 nuorta. Se on aivan liikaa.

Jos tavallinen arki sujuu hyvin, se tarkoittaa, että nuorella on kavereita, mahdollisuus tulla kuulluksi ja vaikuttaa, mahdollisuus harrastaa, mahdollisuus oppia asioita, olla merkityksellinen itselle ja muille, olla rakastettu ja rakastaa. Nuorisotyökin on parhaimmillaan juuri tätä ”tavallista”. Erilaisia mahdollisuuksia järjestöjen, kaveriporukoiden ja nuorisotyön yhteisen tekemisen kautta.

Kun nuori ajautuu yhteiskunnan ulkopuolelle, hän tarvitsee tukea. Koti on tässä suhteessa tärkeä paikka, mutta kaikkien kodit eivät muutu nuoren kasvua tukeviksi vaikka meillä olisi millaisia viranomaisnormeja hyvänsä. Huono-osaisuudella on taipumusta kasaantua. On tärkeää, että emme ainakaan jatka huono-osaisuuden kehää vaan laitamme sille kehälle kapuloita rattaisiin. Tässä työssä tarvitaan meitä kaikkia ja monenlaisia toimijoita. Myös vanhempia on tuettava, jos he eivät itse syystä tai toisesta kykene kantamaan vastuuta lapsistaan. Minä en kannata sellaista vapaus-käsitettä, jossa jokainen on oman onnensa seppä. Minusta vapautta on se, että jos lähtee pitkältä takamatkalta voi silti omata mahdollisuudet itsensä toteuttamiseen ja hyvään elämään.

Nuorisotyöllä on tärkeä tehtävä juuri tavallisen rakentamisessa. Sitä voidaan kutsua ennaltaehkäiseväksi työksi tai perustoiminnaksi. Erityisen työn tehtävänä on senkin päästä kiinni tavalliseen. Lapsen ja nuoren tuen tarve on havaittava aikaisemmin. Mitä aikaisemmin, sen vähemmän meillä on korjaavan työn tarvetta. Meillä on valtava määrä erilaisia kehittämishankkeita ja hanketukia. Olen moneen kertaan toistanut ja toistan sen nytkin: On tekojen aika.

Jatkuvassa säästöpaineessa meidän on yksinkertaisesti käytettävä paremmin ja tehokkaammin niitä resursseja, joita meillä on jo nyt. Nuorten yhteiskuntatakuuseen liittyen olen nimeämässä lähiaikoina muutaman hengen asiantuntijaryhmää kokoamaan olemassa olevasta tiedosta ja kokemuksista sellaisia toimenpide-ehdotuksia, joilla nykyisiä resursseja käytettäisiin paremmin nuoren hyväksi. Tässä hyvin moninaisten toimijoiden ja rahoitusjärjestelyiden avaruudessa olisi syytä pysähtyä ja pohtia vastausta yksinkertaiseen kysymykseen: Miten saamme olemassa olevat moninaiset resurssit paremmin palvelemaan nuoren omaa kasvua ja mikä rooli tässä voisi olla juuri nuorisotyöllä?

Jatkan edelleen kysymyksillä.

Asuntoministerinä ja vast’ikää asunnottomien yön tilaisuuksissa olleena mietin vakavasti,

pitäisikö oikeus asumiseen liittää yhteiskuntatakuun oikeuksiin?

Miten saamme koulussa tapahtuvan, vanhempien lompakon paksuudesta riippumattoman harrastamisen kaikkien saataville?

Miten mahdollistamme harrastus-, järjestö- ja kansalaistoiminnan siellä, missä nuoret ovat eli koulussa?

Pitäisikö koulujen tilojen käyttö pyhittää klo 14 – 18 väliseksi ajaksi erilaisille aktiviteeteille, joita pyörittävät nuoret tai aikuiset?

Ei niin, että nuorisotyöstä tulisi osa koulua ja sen opetussuunnitelmatyötä, vaan niin, että nuorisotyön rooli edelleen säilyy ja toiminnassa kunnioitetaan nuorista itsestään lähtevää, kasvua tukevaa ja monipuolista toimintaa?

Miten varmistamme, että “nuorilla on oikeus tulla kuulluksi heitä koskevassa päätöksenteossa” ?

Tämän pitää olla aito viesti, ei sellainen, jossa rakennetaan näennäistä osallisuutta.

Nuorisotyön sisällöt eivät toivottavasti koskaan tule täysin valmiiksi. Kyse on prosessista, johon tarvitaan kaikkia. ”Mitä enemmän totuuksia meillä on käytössä, sitä lähempänä totuutta olemme.”

Lopuksi haluan toivottaa teille arvoisat nuorisotyön toimijat kahta asiaa: Tulevaisuuden uskoa paremman maailman rakentamisessa ja kriittistä otetta. Olen vakuuttunut, että nuorisolain valmistelu toimii malliesimerkkinä osallistavasta ja osallistujien näkökulmia arvostavasta prosessista.

Hyvää Nuorisotyön tulevaisuusfoorumia teille kaikille.

Kiitos.