Suomen elokuvasäätiö vuoden avajaiset

Puheet

23.1.2015

 

Hyvä elokuvaväki, alan ammattilaiset ja elokuvien ystävät

 

On hienoa olla avaamassa elokuvavuotta 2015 varsinkin, kun viime vuonna kotimainen elokuva ylitti 2 miljoonan katsojan rajan, kolmatta kertaa modernin katsojatilastoinnin aikakaudella eli 1970 luvulta alkaen. Juuri alkanut elokuvavuosikin on lupaava.

Elokuva on suuria tunteita, viiltävää analyysiä, huikeita seikkailuja, kurkistuksia eri maailmoihin ja erilaisiin todellisuuksiin. Elokuva yhdistää eri sukupolvia.  Elokuva liikuttaa, puhuttelee, kyseenalaistaa ja antaa vastauksia, jää ajatuksiin, joskus naurattaa ja joskus jopa ahdistaa. Elokuva on taidemuoto, joka vaikuttaa monin tavoin ihmisten elämään.

 

Haluaisin heti alussa kiittää elokuvaväkeä hyvästä yhteistyöstä. Kun aloitin kulttuuriministerinä viime keväänä ajattelin, että saadaksemme jotain aikaiseksi verraten pienessä ajassa, on se tehtävä yhdessä alan toimijoiden kanssa.

Yksin kukaan ei saa aikaiseksi juuri mitään. Tästä syystä olemme järjestäneet keskinäisiä tapaamisia ja saaneet paljon sellaista taustatietoa, jotka ovat vaikuttaneet päätöksentekoon. Haluaisin kiittää teitä ja äskeiset tervetuliaissanat lausunutta, Irina Krohnia hyvästä yhteistyöstä. Me olemme Irinan kanssa pitkäaikaisia kollegoita eduskunnassa ja mm. toimineet yhdessä sivistysvaliokunnassa.

 

Uutena ministerinä halusin paitsi kuunnella taiteen ja kulttuurin kenttää, myös vaikuttaa erityisesti taiteen ja kulttuurin saatavuuteen, monipuoliseen ja vahvaan kulttuurin kenttään ja luovan taiteen ja kulttuurin tekijöiden toimeentuloon.

Onneksi olemme saaneet jotain aikaiseksikin. Vielä viime keväänä näytti siltä, että taiteen ja kulttuuriin rahoitukseen joudutaan tekemään isoja leikkauksia vuodelle 2015. Vuoden 2015 kulttuuribudjetti on kuitenkin suurin piirtein saman suuruinen, kuin viime vuonna. Tämän mahdollisti aika kovan kamppailun jälkeen Veikkauksen jakamattomien voittovarojen purku 7 miljoonalla eurolla, josta 3,9 miljoonaa kohdentui kulttuuriin.

Leikkaukset toteutuessaan olisivat kohdentuneet taiteen toimijoille, myös elokuvan määrärahoihin. Budjettiriihen onnistumisen vuoksi elokuvasäätiöllä on tänä vuonna käytettävissään viime vuoden suuruiset määrärahat.

 

Hyvä elokuvaväki,

Kulttuurin ja taiteen parissa työtä tekevien tulee saada työstään palkkaa. Tässä asiassa tekijänoikeuksilla on tärkeä rooli. Loppuvuotta 2014 voidaankin pitää tekijänoikeuksien kannalta varsin onnistuneena. Pitkään jatkuneet neuvottelut tekijänoikeuslainsäädännöstä päätyivät lakiesitykseen, jota käsitellään parhaillaan eduskunnassa.

Luovan työn tekijöiden ja audiovisuaalisen kulttuurin edistämisen kannalta tärkeä tämän hallituskauden saavutus liittyy yksityisen kopioinnin hyvityksen järjestämiseen.

Hallitusohjelmaan oli kirjattu tavoite uudistaa hyvitysmaksua koskeva järjestelmä. Asian ratkaisemiseksi – monista ponnisteluista ja hyvistä yrityksistä huolimatta – vielä viime syksyyn mennessä ei ollut löytynyt sopivia ja laajan hyväksynnän saavia keinoja. Vuosittainen hyvitysmaksukertymä oli koko ajan pienenemässä ja tälle vuodelle hyvitysmaksun tason arvioitiin laskevan alle 4 miljoonaan euroon.

 

Mielestäni on todella tärkeää, että hallituspuolueet löysivät tässä asiassa lopulta yhteisen sävelen ja että ratkaisu voitiin toteuttaa vielä tämän eduskunnan aikana. Määrärahan tasoksi alkuvaiheessa on esitetty 11 miljoonaa euroa.

Uudistuksen myötä hyvityksen hallinto kevenee huomattavasti. Ja varsin pian uudistuksen pitäisi näkyä myös tallennusalustojen ja laitteiden kuluttajahintojen merkittävänä laskuna.

 

Tässä yhteydessä on syytä mainita myös lainauskorvausten tason nousu. Saimme nostettua lainauskorvausta sunnitellusta hieman yli 4:stä miljoonasta eurosta hieman yli 8 miljoonaan euroon. Parhaillaan eri eduskuntaryhmät miettivät, miten lainauskorvaukset nostetaan Pohjoismaiselle tasolle.

 

Hyvä elokuvaväki,

 

Viime syksyn budjettiriihessä meillä oli monta asiaa ajettavana. Yksi, muun muassa alan työllisyyttä ja tuotantoyhtiöiden toimintakykyä uhkaava ehdotus, saatiin torjuttua. Elokuvasäätiön myöntämät tuotantotuet säilyvät vastedeskin verovapaina.

 

Kiitos tästä kuuluu teille, eduskunnalle ja myös valtiovarainministeri Rinteelle, joka suhtautui myönteisesti kulttuurin rahoitukseen.

 

Kulttuuripolitiikan näkökulmasta on täysin selvää, että tuotantotukea ei tule rinnastaa yleiseen yritystukeen.

Elokuvasäätiöstä myönnettävä tuotantotuki, kullekin elokuvahankkeelle, arvioidaan aina kulttuurisin perustein. Arvioinnissa painotetaan hankkeen ainutlaatuisuutta, taiteellista panosta sekä tuen välttämättömyyttä elokuvan toteuttamiseen.

 

Tuotantotuen tarkoituksena ei ole edistää yrityksen toimintaa sinänsä, yrityksen kasvuedellytyksiä tai tehokkuutta. Kulttuuripolitiikan kannalta tuotantotuen myöntämisen tavoitteet ja perustelut ovat muualla, vaikka kyse onkin taloudellisesta toiminnasta.

Sitä paitsi, tuotantotukien verottamisella olisi pieni, lähes mitätön vaikutus euroissa valtion verokertymän suuruuteen.

Sen sijaan tuotantotukien verovapaudella on valtavan suuri merkitys kotimaisen elokuvan työllisyydelle ja yleensä alan kehittämiselle. Tässä asiassa elokuva-alan toimijoiden lobbaaminen ja tausta-aineistojen tuottaminen olivat tärkeässä asemassa.

 

Taiteella ja kulttuurilla on laajemmat ulottuvuudet yhteiskuntaan kuin taloudellinen hyöty. Tiedämme, että taiteella ja kulttuurilla on hyvin vahva itseisarvo. Se vahvistaa henkistä hyvinvointia ja meitä jokaista ihmisenä. Sen tähden taiteella ja kulttuurilla tulee myös olla erityisasema. Mielestäni tästä periaatteesta on pidettävä kiinni.

 

Hyvät kuulijat,

Luova ala on juuri sellainen, jossa on paljon työllistäviä ja kasvua tukevia elementtejä.

Kulttuuri on perinteisesti ollut hyvin työvaltaista toimintaa. Kulttuurin toimialojen osuus koko kansantalouden työllisistä oli runsaat neljä prosenttia vuonna 2012. Peliala on eräs harvoista selvästi kasvavista kulttuurin osa-alueista, vaikka sen merkitys koko kulttuurin taloudessa ei ole vielä kovin suurta.

 

Olen sitä mieltä, että luovien alojen panostukset eivät ole pelkästään kulttuuribudjetin asioita. Kulttuurin on oltava myös osa elinkeino ja työllistämispolitiikkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulisi löytää uusia tapoja hyödyntää jo olemassa olevaa potentiaalia luovan kentän osaajissamme. Nyt en puhu pelkästään peliteollisuudesta vaan kaikista luovista aloista. Olisi syytä pohtia vakavasti esim. omaa Tekes-ohjelmaa luoville aloille.

 

Juuri nyt, kun tarvitsemme kasvua ja työllisyyttä Suomen nostamiseksi taloudellisesta taantumasta, on viisasta panostaa vahvasti luovaan talouteen.

 

Luovista aloista audiovisuaalinen ala on vahvasti kasvava maailmalaajuisesti. Se on luovista aloista suurin työllistäjä, ainakin Suomessa.

 

Alan kilpailukyky ja kasvu ja näiden myötä kotimaisen elokuvan mahdollisuudet ylläpitää parasta laatua, ovat pitkälti riippuvaisia maailmalla yleistyneistä kannustinjärjestelmistä. Ne näyttävät olleen viime vuosien merkittävin kansainvälisiä tuotantoja eri maihin ohjaava tekijä.

 

Tietenkin kilpailukykyyn ja korkeaan laatuun vaikuttavat lisäksi osaaminen, ammattitaidon ylläpito ja toimiva infrastruktuuri. Nämä ovat Suomessa hyvällä tasolla.

 

Nykyään, kun digitaalinen tekniikka mahdollistaa tuotantojen silpomisen erilaisiin osiin ja vaiheisiin, on erittäin helppoa viedä tuotannot sinne, missä niiden tekemiseen tarjotaan parhaat olosuhteet.

 

Useat EU- ja ETA-maat ovat parantaneet kilpailukykyään ja vahvistaneet audiovisuaalista sektoriaan audiovisuaalisten kannustinjärjestelmien avulla. Ja lisäksi, maat ovat onnistuneet saavuttamaan kansantaloudellisesti merkittävää kasvua. Siksi on kysyttävä, pärjääkö Suomen elokuva-ala nykyisellä tukijärjestelmällään tässä kilpailutilanteessa?

 

Uskon, että kannustinjärjestelmä olisi juuri sen kaltainen toimenpide, jolla voitaisiin luoda uusia työpaikkoja, paitsi audiovisuaaliselle alalle myös palvelualoille. Se vahvistaisi kilpailukykyä ja toisi valtiolle verotuloja . Se vahvistaisi koko suomalaista elokuva-alaa. Selvitysten mukaan Isossa-Britanniassa yksi kannustinpunta tuottaa 12 puntaa veroja. Keskimääräiset vuosittaiset 150 miljoonan punnan kannustinjärjestelmän kustannukset tuottavat valtiolle 1,8 miljardin punnan verotulot.

 

Hyvät kuulijat,

 

Edeltäjäni käynnisti valmistelut elokuvataiteen edistämistä koskevan lain uudistamiseksi.

Keväällä saadut lausunnot ensimmäisestä luonnoksesta hallituksen esitykseksi käytiin huolellisesti läpi. Yhdessä virkamiesten kanssa totesimme, että tarvitaan jatkovalmistelua. Kiireettä ja huolellisesti, toimijoita kuullen.

 

Nyt opetusministeriössä on tehty kattavaa selvitystä ja arvioitu tekijöitä, joilla on vaikutusta lain uudistamiseen.

 

 

Viikon päästä järjestetään keskustelutilaisuus, jossa kutsuttujen toivon antavan oman asiantuntemuksensa ja näkemyksensä.

 

Hyvä elokuva-ala,

 

Jos valtion budjetti on iso rantapallo, niin kulttuurin budjetti on pieni pingispallo. Noin 0,8 % koko valtion budjetista. Pingispallossa tehdyt leikkaukset eivät pelasta valtiontaloutta. Päinvastoin. Minusta on äärimmäisen tärkeää, ettei taloudellinen taantuma iske kulttuuriin ja taiteeseen. Taide on meidän kaikkien hyvinvointimme ja jaksamisemme lähde.

 

Teillä, alan ammattilaisilla, on valtava luovuus, into ja halu tehdä upeita elokuvia. Ne koskettavat ja pysähdyttävät. Teidän panoksenne näkyy kaikessa.

 

Uskon, että ilman teidän kaikkien työtänne ja itsenne likoon laittamista ei kotimaisen elokuvan katsojaluvut olisi viime vuonna jälleen ylittäneet kahden miljoonan rajaa. Siis elokuvateattereissa.

 

Kun teattereiden katsojalukuihin lisätään muissa jakelukanavissa esitettyjen kotimaisten elokuvien, draamasarjojen ja muiden ohjelmien saama suosio, voi vain todeta, että suomalaiset rakastavat elokuvaa… ja teitä!

 

 

Elokuvaohjaaja Wim Wenders kirjassaan kuvien logiikka kirjoittaa esipuheessaan seuraavasti:

 

”En kirjoittanut elokuvista arvostellakseni niitä vaan pohtiakseni niitä, piste. Minulle elokuvat olivat jotain tavatonta, välttämätöntä; ne kertoivat elämästä, ne antoivat minulle elämän, ja elämä oli antanut ne minulle.”

 

 

Kiitos ja hyvää alkavaa elokuvavuotta 2015 !