Vaikuttamisen väylät tulevaisuuden Suomessa –seminaari

Puheet

Pikkuparlamentti, eduskunta  22.9.2014

 

Arvoisat seminaariin osallistujat ja opintokeskusten väki/työntekijät.

Kiitos mahdollisuudesta tulla avaamaan tämä Järjestöt lähidemokratian tukena –hankkeen loppuseminaaria ” Vaikuttamisen väylät tulevaisuuden Suomessa”

Tässä Vaikuttamisen väylät tulevaisuuden Suomessa -seminaarissa kokoonnumme sekä pohtimaan tulevaisuuden vaikuttamista että vetämään yhteen Opintokeskusten yhteisen Järjestöt lähidemokratian tukena -hankkeen tuloksia.

Opintokeskuksilla on merkittävä rooli kansakunnan sivistäjinä. Ollessani TSL:n puheenjohtajana minuun teki vaikutuksen RH. Oittisen sivistystarpeen määritelmä. Hän sanoi, että demokratia toteutuakseen vaatii valistuneita päättäjiä. Siksi sivistysjärjestöjen tehtävänä on kouluttaa päättäjiä tekemään viisaita päätöksiä.

Näillä samoilla jäljillä ollaan nytkin.

Järjestöt lähidemokratian tukena -hanke, eli JÄDE on saanut hienolla tavalla erilaisista arvoista ponnistavia opintokeskuksia tekemään yhteistyötä. Opintokeskukset ovat valtakunnallisia oppilaitoksia, jotka palvelevat omien jäsenjärjestöjensä koulutus- ja kehittämistarpeita. Vapaa sivistystyö, jota opintokeskuksetkin edustavat, on Suomessa merkittävä kansalaisten sivistäjä ja kouluttaja. Vapaan sivistystyön järjestämien koulutusten brutto-osallistujamäärä on yli 1,5 miljoonaa opiskelijaa vuodessa. Koulutukset tavoittavat myös heidät, joilla formaali koulutus on vähäisempää. Jäsenjärjestöjensä erilaisista aatteellisista taustoista huolimatta kaikkien opintokeskusten tavoitteena on pitää suomalainen kansalaisyhteiskunta elävänä ja uudistuskykyisenä, josta hyvä esimerkki on nyt päättymässä oleva JÄDE -hanke.

JÄDE -hankkeen tärkein tuotos – Osallistu.fi -sivusto – kokoaa ainutkertaisella tavalla yhteen paikallisen vaikuttamisen ja osallistumisen kirjon. Samalla sivustolla esitellään paikallista vaikuttamista kansalaisjärjestöjen, politiikan, työelämän, seurakunnan ja vapaan ryhmätoiminnan näkökulmista. Yksittäisille kansalaisille tai vaikkapa opiskelevalle ryhmälle avataan samalla sivustolla koko kansalaistoiminnan eri vaikuttamisen mahdollisuudet sekä tarjotaan varsin tuhti paketti tietoa paikallisen vaikuttamisen perusteista.

Osallistu.fi -sivusto konkretisoi meille jokaiselle kansalaistoiminnan näkökulmasta lähidemokratiaan ja sen eri toteutumismuotoja. Kansalaisliikkeet ja lähidemokratia täydentävät yhteiskunnassamme tärkeällä tavalla edustuksellista demokratiaa ja päätöksentekoa.

Elävä ja keskusteleva kansalaistoiminta on yhteiskunnassamme tärkeää ihmisten hyvinvoinnin ja yhteiskunnallisen luottamuksen ylläpitäjä. Kunnissa ja vaikkapa eri asuinalueilla järjestöt tuovat esille paikallisten ihmisten näkemyksiä ja tarjoavat tärkeän keskustelukumppanin kunnan päättäjille ja viranhaltijoille.

Monille kansalaisille eri erityisesti nuorille järjestötoiminnan mahdollisuudet osallistumiseen ja vaikuttamiseen omassa kunnassa tai lähiympäristössä ovat kuitenkin varsin tuntemattomia. Tästä syystä Osallistu.fi -sivustolla on myös tärkeä rooli suomalaisen järjestötoiminnan, vapaaehtoistoiminnan, vertaistoiminnan ja aktivismin tunnetuksi tekemisessä. On hienoa, että sivustolla on tuotu esille perinteisten vaikuttamisen keinojen lisäksi myös verkon tarjoamia mahdollisuuksia vaikuttamiseen ja osallistumiseen. Toivottavasti tulevaisuudessa myös järjestöjen toimintaan pystyy osallistumaan entistä enemmän verkon tarjoamien mahdollisuuksien kautta, unohtamatta kuitenkaan kasvokkaisten kohtaamisten ja yhdessä tekemisen merkitystä. Erilaiset PopUp -tapahtumat ja tempaukset ovat tärkeä osa tämän päivän yhteiskuntaamme, mutta myös järjestöjen tekemällä pitkäjänteisellä vaikuttamistyöllä ja ihmisten aktivoinnilla on edelleen paikkansa yhteiskunnassamme. Osallistu.fi -sivustolla nämä uudenlaiset liikkeet ja “perinteinen” yhdistystoiminta on tuotu esille hienosti rinnakkain.

Suomessa on parhaillaan käynnissä monia isoja uudistuksia, jotka vaikuttavat kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin. Kuntalakiuudistuksen ja Sote -uudistuksen myötä kansalaisten erilaisten osallistumisen ja vaikuttamisen kanavien ja keinojen avaaminen on entistä tärkeämpää. Ihmisten on tärkeää tuntea myös jatkossa erilaiset tavat vaikuttaa ja osallistua omassa kunnassaan tai vaikkapa suppeammallakin alueella, kuten omalla asuinalueella, kylällä tai kaupunginosassa. Sähköinen osallistuminen ja vaikuttaminen sekä paikalliseen toimintaan että valtakunnallisesti on tätä päivää ja tulevaisuutta, joten on hienoa, että tässä seminaarissa pohditaan esimerkiksi joukkoistamisen mahdollisuuksia sekä kansalaistoiminnan että edustuksellisen demokratian näkökulmista.