Kulttuurirahan leikkaaminen ei pelastaisi budjettia

Ajankohtaista, tiedotteet

Poliitikko museossa: Kulttuurirahan leikkaaminen ei pelastaisi budjetteja

Pia Viitanen: Kulttuurin rahoitus on perusteltua myös sen talouteen, työllisyyteen ja ihmisten henkiseen hyvinvointiin vaikuttavien myönteisten seikkojen vuoksi.

Pia Viitanen: Kulttuurin rahoitus on perusteltua myös sen talouteen, työllisyyteen ja ihmisten henkiseen hyvinvointiin vaikuttavien myönteisten seikkojen vuoksi.

”Vaikka koko kulttuuriraha leikattaisiin pois, maailma olisi aika tyhjä, mutta se ei pelastaisi valtion eikä kuntienkaan budjetteja.”

Mu­se­o­lii­ton täl­lä vii­kol­la jär­jes­tä­män Kut­su po­lii­tik­ko mu­se­oon -kam­pan­jan ai­ka­na on ha­lut­tu tuo­da esil­le myös koko Suo­men kat­ta­van mu­se­o­ver­kos­ton yh­teis­kun­nal­lis­ta mer­ki­tys­tä.

– Yh­teis­kun­nal­li­nen mer­ki­tys on hui­kea. Mu­se­ot vä­lit­tä­vät omaa pe­rin­tö­äm­me ja tai­det­ta, mut­ta sen li­säk­si ovat val­ta­van tär­kei­tä myös alu­e­po­liit­ti­ses­ti – niin kuin te­at­te­rit ja or­kes­te­rit­kin. Nämä ovat juu­ri nii­tä ta­ho­ja, mit­kä pi­tä­vät yl­lä elin­voi­maa alu­eil­la, aut­ta­vat alu­e­ta­lout­ta ja myös työl­li­syyt­tä, sa­noo kan­sa­ne­dus­ta­ja Pia Vii­ta­nen.

Hän oli mu­se­o­lii­ton kam­pan­ja­vii­kol­la ”työ­har­joit­te­lus­sa” mu­se­o­kes­kus Vap­rii­kis­sa Tam­pe­reel­la.

Kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­nä ol­les­saan vii­me hal­li­tus­kau­del­la Pia Vii­ta­nen tör­mä­si tun­nus­lu­kui­hin, kuin­ka pal­jon eri­lai­set kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mat vir­kis­tä­vät alu­ei­den ta­lout­ta.

– Tun­nus­lu­vut ovat ai­ka ku­vaa­via. Esi­mer­kik­si Pir­fest ry, Pir­kan­maan fes­ti­vaa­lit, oli las­ke­nut, et­tä Pir­kan­maan alu­een ta­pah­tu­mis­sa ja fes­ta­reil­la kä­vi­jät jät­tä­vät alu­e­ta­lou­teen yli 250 mil­joo­naa eu­roa. Val­ti­on pi­täi­si muis­taa, et­tä kult­tuu­rin ra­hoi­tus on ar­vo­kas mo­nis­ta syis­tä, mut­ta se pi­täi­si huo­mi­oi­da myös pai­kal­li­ses­ti – niin Tam­pe­reel­la ja Pir­kan­maal­la­kin.

Run­sas kult­tuu­ri­tar­jon­ta on Tam­pe­reen ja koko Pir­kan­maan eri­tyis­piir­re.

– Olem­me sii­nä hy­viä ja se pi­täi­si näh­dä sel­lai­se­na valt­ti­na, mil­lä pär­jääm­me. Vä­hän ih­met­te­lin, kun näi­tä sääs­tö­lis­to­ja Tam­pe­reel­la­kin taas kai­vet­tiin, et­tä sin­ne oli il­mes­ty­nyt sel­lai­nen­kin koh­ta, et­tä ni­pis­te­tään Muu­mi­mu­se­on mark­ki­noin­nis­ta. Tämä koh­ta päät­tyi kui­ten­kin iloi­ses­ti, sil­lä Muu­mi­mu­se­on mark­ki­noin­tia päin­vas­toin li­sä­tään. Muu­mi­mu­seo tun­ne­taan ihan oi­ke­as­ti maa­il­mal­la. Sil­lä oli 100 000 kä­vi­jää jo en­sim­mäi­sen vuo­den ai­ka­na, niin em­me­hän voi niu­ken­taa sen toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia.

Pia Vii­ta­nen sa­noo, et­tä ly­hyt­nä­köi­siä sääs­tö­jä pie­niin sum­miin ei tu­li­si teh­dä.

– Tämä pi­täi­si muis­taa niin Tam­pe­reen kau­pun­gin kuin val­ti­on­kin.

Mi­nis­te­ri­nä ol­les­saan hän käyt­ti usein ran­ta­pal­lo­ver­taus­ta.

– Jos koko val­ti­on bud­jet­ti on ran­ta­pal­lon ko­koi­nen, kult­tuu­rin bud­jet­ti sii­tä on pin­gis­pal­lon ko­koi­nen. Vaik­ka se pin­gis­pal­lo ve­det­täi­siin pois, ran­ta­pal­lo ei pe­las­tui­si, vaan päin­vas­toin. Sii­tä läh­ti­si il­mat.

Kult­tuu­rin ra­hoi­tus on Pia Vii­ta­sen mie­les­tä tär­ke­ää myös kult­tuu­rin myön­teis­ten vai­ku­tus­ten ta­kia.

– Kult­tuu­rin ra­hoi­tus on pe­rus­tel­tua pait­si, et­tä kult­tuu­ri ja tai­de it­sei­sar­vos­saan on ar­vo­kas­ta, on sil­lä val­ta­va mer­ki­tys myös ta­lou­teen, työl­li­syy­teen sekä ih­mi­sen hen­ki­seen ja fyy­si­seen hy­vin­voin­tiin ja sitä kaut­ta mo­nien asi­oi­den en­nal­ta­eh­käi­syyn.

Täl­lä vii­kol­la oli kaik­ki­aan lä­hes 70 po­lii­tik­koa ”työ­har­joit­te­lus­sa” mu­se­ois­sa eri puo­lel­la Suo­mea.

Tampereen Viikko 30.8.2018