Lakialoite työllisyyskokeilujen jatkosta

Ajankohtaista, tiedotteet

Alla on pirkanmaalaisten kansanedustajien yhteinen lakialoite työllisyyskokeilujen jatkosta. Aloitteen tarkoituksena on varmistaa, että palveluihin ei tule katkosta siirryttäessä nykyisestä järjestelmästä uuteen.

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan muutettavaksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta annetun lain voimaantuloa koskevaa 27 §:ää siten, että lain voimassaoloa jatketaan vuoden 2020 loppuun asti.

PERUSTELUT

Julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueelliset kokeilut ovat hallituksen kärkihanke. Kokeilut ovat käynnistyneet hyvin, mutta alkuperäistä maakuntauudistusta ennakoiva kokeiluaikataulu on liian tiukka.

Alueelliset kokeilut ovat lyhyessä ajassa pystyneet pureutumaan työttömyyden kovaan ytimeen ja saaneet aikaan merkittäviä tuloksia. Kokeilujen asiakkaat ovat työllistyneet, aktivoituneet ja olleet tyytyväisiä saamaansa palveluun. Kokeiluissa on myös rakennettu uusia kumppanuuksia yksityisen sektorin kanssa ja kehitetty lukuisia palveluinnovaatioita. Kunnat ovat kyenneet valjastamaan koko kuntaorganisaation työllistymistä edistävien palvelujen alustaksi.

Kokeilutoimistojen asiakkaista aikajaksolla syyskuusta 2017 kesäkuuhun 2018 on työllistynyt yhteensä 10 565 henkilöä. Heistä 2 723 on työllistetty palkkatuen avulla. Kokeilujen kohderyhmä on kokeilulain mukaisesti suhteellisesti ottaen vaikeammin työllistettävää ja vertailu esimerkiksi emotoimistoihin tai muihin alueisiin Suomessa on haastavaa.

Lakimuutoksella mahdollistetaan hyvän kehityksen jatkuvuus, saadaan kestävää näyttöä kokeilujen vaikutuksista ja turvataan hyvien käytäntöjen sujuva siirtyminen maakuntaan ja kasvupalvelupilotteihin.

Kokeilulaki on mahdollistanut julkisten resurssien entistä tehokkaamman yhteensovittamisen ja paikallisten palvelualustojen hyödyntämisen työllistymisen edistämisessä. Jo nyt on havaittavissa, että tämä tuottaa säästöjä työttömyydestä aiheutuvissa julkisissa kokonaiskustannuksissa.

Allekirjoittaneiden yhteinen tahtotila on, että työttömien palvelujen kehittäminen ja merkittävän asiakaskunnan palvelut kokeilukunnissa voivat jatkua kokeilulain puitteissa maakuntauudistukseen asti. Kokeilujen jatkuminen ei edellytä valtiolta lisämäärärahoja ja kokeilukunnat ovat talousarvioissaan valmistautuneet kokeilujen jatkumiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

1.

Laki

julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta annetun lain 27 §:n muuttamisesta

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta annetun lain (505/2017) 27 §:ää seuraavasti:

 27 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2017 ja on voimassa vuoden 2020 loppuun. Lain 4 §:n 1 momentti on voimassa 30 päivään syyskuuta 2020.