Lasten ja nuorten mediakasvatusta tuetaan 770 000 eurolla

Ajankohtaista, tiedotteet

– Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 10.6.2014 –

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on myöntänyt lapsiin ja nuoriin kohdistuvien mediakasvatustoimenpiteiden kehittämiseen 770 000 euroa.

Avustusta myönnettiin 14 valtakunnalliselle mediakasvatushankkeelle. Määrärahan avulla tuetaan mediakasvatuksen kehittämistä eri toimialoilla sekä mediakasvatusta koskevien toimintamallien ja menetelmien levittämistä.

Suurimman tuen (110 000 euroa) saivat Mediakasvatusseura mediakasvatus.fi -sivuston ja alueellisen yhteistyön kehittämiseen sekä Helsingin kaupunginkirjasto/ Yleisten kirjastojen keskuskirjasto esikouluikäisille ja varhaiskasvattajille kohdennettuun Mediataikuri -hankkeeseen.

Avustusta kohdennetaan myös mm. saamelaislasten medialukutaidon edistämiseen, lasten pelikasvatukseen sekä elokuva-, video-, mediataide- ja valokuvaus -sisältöisiin mediakasvatushankkeisiin.

Määrärahasta tuetaan myös Lukuinto-ohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää lasten ja nuorten lukemisharrastusta sekä vahvistaa tarvittavia taitoja muuttuneessa lukemisen ja lukutaidon kulttuurissa, mm. mediakasvatuksen alueella.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on Lapset ja media -ohjelma, jota toteutetaan osana audiovisuaalista kulttuuripolitiikkaa. Ohjelman tarkoituksena on lasten mediakasvatuksen ja medialukutaidon edellytysten luominen sekä ja turvallisen mediaympäristön puitteiden kehittäminen. Lapset ja media- määräraha on kohdennettu erityisesti alle 12-vuotiaiden lasten mediakasvatuksen valtakunnalliseen kehittämiseen. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista.

Mediakasvatuksen aseman vahvistaminen on kirjattu ministeriön kulttuuripolitiikan strategisen kehittämisen tavoitetilaan. Medialukutaidon edistämisen linjat täsmennettiin vuonna 2013, kun opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisi Hyvän medialukutaidon suuntaviivat vuosille 2013-2016:www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2013/liitteet/OKM11.pdf?lang=fi

Luettelo myönnetyistä avustuksista:www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustukset_mediakasvatuksen_kehittxmiseen.html?lang=fi