Maksuvaikeuksiin joutuneiden yritysten tilanteeseen helpotuksia

Ajankohtaista, tiedotteet

Tarvitaan monipuolisia toimia, jotta työllisyyttä voidaan turvata ja vaikeuksiin joutuneita yrittäjiä auttaa. Tässä yksi tärkeä toimi yritysten tilanteen helpottamiseksi. Eilen päätimme asiasta Verojaostossa ja Valtiovarainvaliokunnassa ja tänään se on keskusteltavana iltaistunnossa eduskunnassa. – Pia

Vaikeimmassa asemassa olevien yritysten tilannetta pyritään helpottamaan muuttamalla maksujärjestelyn ehtoja ja alentamalla maksujärjestelyyn kuuluvien verojen viivästyskorkoja. Valtiovarainvaliokunta hyväksyi määräaikaiset lakimuutokset mietinnössään keskiviikkona 15. huhtikuuta. Mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta.

Lakimuutosten tavoitteena on helpottaa koronavirusepidemiaan liittyvien rajoitustoimien johdosta talousvaikeuksiin joutuneiden yritysten tilannetta ja siten välttää muutoin elinkelpoisten yritysten konkursseja. Koronavirusepidemian vuoksi moni yritys joutuu talousvaikeuksiin myynnin ja kassavirran tyrehdyttyä. Tilanne on vaikea erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille.

Maksujärjestelyn tai maksulykkäyksen kohteena olevista veroista maksettavaa viivästyskorkoa tai viivekorkoa alennetaan kolmella prosenttiyksiköllä seitsemästä neljään prosenttiin. Muutos on määräaikainen ja se koskee 1.3.2020 tai sen jälkeen erääntyneitä veroja, joita koskeva hakemus tehdään viimeistään 31.8.2020.

Samalla kun viivästyskorkoa alennetaan väliaikaisesti, Verohallinto helpottaa omilla toimillaan maksujärjestelyn ehtoja. Toimenpiteet liittyvät muun ohessa maksuohjelman maksuerien aikatauluun sekä mahdollisuuteen lisätä uusia veroja voimassa olevaan maksujärjestelyyn. Maksujärjestelyn avulla tilapäisiin maksuvaikeuksiin joutunut yritys voi saada lisää maksuaikaa veroille. 

Muutos vähentää vuoden 2020 tuloarvioita 766 miljoonalla eurolla, mikä on otettu huomioon toisessa lisätalousarvioesityksessä.

Hyväksyessään mietinnön valiokunta ehdottaa lausumaa, jossa edellytetään, että hallitus seuraa lainmuutoksen vaikutuksia yritystoiminnan edellytyksiin ja verotuottokertymiin ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin lain voimassaolon jatkamiseksi. Tässä yhteydessä hallituksen tulee arvioida muun muassa mahdollisuutta alentaa viivästys ja -viivekorkoa määräaikaisesti nyt ehdotettua enemmän.

Lue valtiovarainvaliokunnan mietintö (VaVM 4/2020 vp).

Lue hallituksen esityksen (HE 33/2020 vp).