Vapriikissa työharjoittelussa

Ajankohtaista, tiedotteet

Poliitikot tutustuvat museoihin

Kansanedustaja Pia Viitanen on ollut aiemmin

Kansanedustaja Pia Viitanen on ollut aiemmin ”työharjoittelussa” Poliisimuseossa Tampereen Hervannassa. Nyt on vuodossa Vapriikki, Vuosisadan museo.

Lä­hes 70 po­lii­tik­koa me­nee täl­lä vii­kol­la ”työ­har­joit­te­luun” mu­se­oi­hin. Kan­sa­ne­dus­ta­ja Pia Vii­ta­nen on yk­si heis­tä. Hän on ”työ­har­joit­te­lus­sa” Mu­se­o­kes­kus Vap­rii­kis­sa Tam­pe­reel­la.

– In­nos­tun ai­na tä­män­kal­tai­sis­ta kam­pan­jois­ta ja läh­den nii­hin in­nol­la mu­kaan. Niis­tä op­pii ai­na uut­ta, Pia Vii­ta­nen tie­tää.

Kult­tuu­ri­a­si­at ja kult­tuu­ri­ra­hoi­tus kiin­nos­ta­vat hän­tä, sa­moin kuin kult­tuu­rin mer­ki­tys. Hän on ol­lut työ­teh­tä­vis­sään pal­jon te­ke­mi­sis­sä näi­den asi­oi­den kans­sa niin kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­nä vii­me hal­li­tus­kau­del­la kuin nyt val­ti­o­va­rain­va­li­o­kun­nan si­vis­tys- ja tie­de­ja­os­ton pu­heen­joh­ta­ja­na.

Pia Vii­ta­nen on iloi­nen vii­me ai­koi­na to­teu­te­tuis­ta ide­ois­ta, joil­la on ma­dal­let­tu kyn­nys­tä vie­rail­la mu­se­ois­sa.

– Esi­merk­ki­nä mu­se­o­kort­ti, joka on koh­tuu­hin­tai­nen ja jol­la pää­see mu­se­oi­hin kaik­ki­al­la, yleis­tyy koko ajan. Toi­vot­ta­vas­ti se myös osal­taan aut­taa sii­hen, et­tä kai­kil­la ih­mi­sil­lä on mah­dol­li­suus ja in­to käy­dä niis­sä. Toi­von ko­vas­ti, et­tä myös kou­luis­sa jat­ke­taan tee­mo­ja, joi­den puit­teis­sa lap­sia vie­dään tu­tus­tu­maan mu­se­oi­hin, sil­lä mitä enem­män pää­see lap­se­na kä­sik­si kult­tuu­riin, sitä enem­män on ai­kui­se­na luo­va ja tie­dos­ta­va.

Mu­se­o­lii­ton jär­jes­tä­män Kut­su po­lii­tik­ko mu­se­oon -kam­pan­jan ai­ka­na teh­dään nä­ky­väk­si mu­se­oi­den toi­min­taa ku­lis­sien ta­ka­na sekä tuo­daan esil­le mu­se­oi­den mo­ni­puo­lis­ta työ­tä ja koko Suo­men kat­ta­van mu­se­o­ver­kos­ton yh­teis­kun­nal­lis­ta mer­ki­tys­tä. Mikä Pia Vii­ta­sen mie­les­tä on mu­se­o­ver­kos­ton ja yli­pää­tään kult­tuu­rin yh­teis­kun­nal­li­nen mer­ki­tys ja mitä voi­tai­siin teh­dä enem­män kult­tuu­rin hy­väk­si niin Tam­pe­reel­la kuin val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin, voit lu­kea ne­tis­tä tam­pe­reen­viik­ko.fi -si­vul­ta.

Tampereen Viikko 30.8.2018